[salif.eu ~/bg/projects/]$

Моите проекти

Присъединете се към Matrix пространството за проектите ми

Вижте също salif.github.io

Active/WIP

име sinhrz
описание A simple folder synchronization tool
сайт salif.github.io/sinhrz
код github.com/salif/sinhrz
код codeberg.org/salif/sinhrz
име alfabetoj
описание Esperanto alphabet converter
сайт salif.github.io/alfabetoj
код github.com/salif/alfabetoj
код codeberg.org/salif/alfabetoj
име ballerina-rosettacode
описание Tasks from Rosetta Code implemented in Ballerina
код github.com/salif/ballerina-rosettacode
код codeberg.org/salif/ballerina-rosettacode
име cli-games
описание Games in the terminal
сайт salif.github.io/cli-games
код github.com/salif/cli-games
име mbin-custom-css
описание Mbin/Kbin Custom CSS Themes
код github.com/salif/mbin-custom-css
име tok-bul-dict
описание Toki Pona - Bulgarian dictionary
сайт salif.github.io/tok-bul-dict
код github.com/salif/tok-bul-dict
код codeberg.org/salif/tok-bul-dict
име esiromem
описание For memorizing things, using spaced repetition
код github.com/salif/esiromem

Linux

име dotfiles
описание My dotfiles
сайт salif.github.io/dotfiles
код github.com/salif/dotfiles
код codeberg.org/salif/dotfiles
име arch-pkgs
описание Personal Arch Linux Repository
сайт salif.github.io/arch-pkgs
код github.com/salif/arch-pkgs
код codeberg.org/salif/arch-pkgs
име lemmy-onion-service
описание Self-hosted Lemmy using the Tor network
код github.com/salif/lemmy-onion-service

Keyboard layouts

име colemak-eo
описание Esperanto (Colemak) keyboard layout
сайт salif.github.io/colemak-eo
код github.com/salif/colemak-eo
код codeberg.org/salif/colemak-eo
име colemak-bg
описание Bulgarian (Colemak) keyboard layout
сайт salif.github.io/colemak-bg
код github.com/salif/colemak-bg
код codeberg.org/salif/colemak-bg
име colemak-tr
описание Turkish (Colemak) keyboard layout
сайт salif.github.io/colemak-tr
код github.com/salif/colemak-tr
код codeberg.org/salif/colemak-tr
име colemak-ru
описание Russian (Colemak) keyboard layout
сайт salif.github.io/colemak-ru
код github.com/salif/colemak-ru
код codeberg.org/salif/colemak-ru
име shaw_eo
описание Esperanto (Shavian) keyboard layout
сайт salif.github.io/shaw_eo
код github.com/salif/shaw_eo
код codeberg.org/salif/shaw_eo

Inactive

име QA
описание Question and answer (Q&A) site
сайт salif.github.io/QA
код github.com/salif/QA
код codeberg.org/salif/QA
име hasher
описание Library and cli tool for password hashing
сайт salif.github.io/hasher
код github.com/salif/hasher
код codeberg.org/salif/hasher
име gu
описание Zenity GUI dialogs Gleam wrapper
сайт hex.pm/packages/gu
код github.com/salif/gu
код codeberg.org/salif/gu
име morse-code-translator
описание Morse Code Translator
сайт salif.github.io/morse-code-translator
код github.com/salif/morse-code-translator
код codeberg.org/salif/morse-code-translator
име gleam-open-color
описание Gleam implementation of the Open Color scheme
сайт hex.pm/packages/open_color
код github.com/salif/gleam-open-color
име hide-text
описание Hide a secret text message inside a text message
сайт npmjs.com
код codeberg.org/salif/hide-text
код github.com/salif/hide-text
име chat
описание PHP/SQLite chat design
код github.com/salif/chat
код codeberg.org/salif/chat

Archived

име Tetris
описание Tetris game (Fork)
сайт salif.github.io/Tetris
код github.com/salif/Tetris
име projstats
описание Count source lines of code
код github.com/salif/projstats
име TypingTest
код github.com/salif/TypingTest
име pdftros
код github.com/salif/pdftros

Concept

име glance_printer_bal
описание Turn glance AST into a Ballerina source code
код codeberg.org/salif/glance_printer_bal
код github.com/salif/glance_printer_bal
име maze
сайт salif.github.io/maze
код github.com/salif/maze
име pvcure
описание Cipher
сайт salif.github.io/pvcure
код github.com/salif/pvcure← Назад